Recomandă-ne prietenilor tăi

Cum investesc în capitalul blockchain. Investiții în criptomonedă datorită diligenței

Planul de acțiune privind Cum investesc în capitalul blockchain pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator Cum investesc în capitalul blockchain FinTech — inovarea bazată pe tehnologie în domeniul serviciilor financiare — s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani și are un impact asupra modului în care sunt produse și livrate serviciile financiare.

FinTech 1 se află la intersecția dintre serviciile financiare și piața unică digitală. Sectorul financiar este cel mai mare utilizator de tehnologii digitale și reprezintă o forță motrice majoră în ceea ce privește transformarea digitală a economiei și a societății.

Există sinergii importante între Strategia Comisiei privind piața unică digitală 2Strategia de securitate cibernetică a UE 3Regulamentul eIDAS 4 și inițiativele privind serviciile financiare precum planul de acțiune privind serviciile financiare de consum 5 și evaluarea la jumătatea perioadei a uniunii piețelor de capital CMU 6.

Deși inovarea în domeniul financiar nu este ceva nou, investițiile în tehnologie și ritmul inovării au crescut considerabil. Se introduc soluții Tranzacționarea criptografică reddfit care utilizează identificarea digitală, aplicațiile mobile, cloud computing-ul, analiza volumelor mari de date, inteligența artificială, tehnologia blockchain și tehnologia registrelor distribuite.

Noile tehnologii schimbă sectorul financiar și modul în care consumatorii și întreprinderile accesează servicii, creând oportunități pentru ca soluțiile bazate pe FinTech să ofere un acces mai bun la finanțare și să îmbunătățească incluziunea financiară pentru cetățenii conectați la nivel digital. Acestea plasează consumatorul pe poziția celui care conduce, sprijină eficiența operațională și sporesc și mai mult competitivitatea economiei UE. FinTech este importantă, de asemenea, pentru uniunea piețelor de capital.

Aceasta poate contribui la aprofundarea și extinderea piețelor de capital ale UE prin integrarea digitalizării, cu scopul de a schimba modelele de afaceri prin soluții bazate pe date, de exemplu în ceea ce privește gestionarea activelor, intermedierea în domeniul investițional și distribuția produselor 7.

FinTech prezintă, de asemenea, oportunități și provocări în ceea ce privește conformitatea cu normele și supravegherea reglementară.

Următorul 100x în crypto (aștept 3 mil $ PROFIT)

Aceasta poate facilita, raționaliza și automatiza conformitatea și raportarea și poate îmbunătăți supravegherea. Furnizorii de servicii pot oferi servicii de conformitate bazate pe FinTech entităților reglementate. Entitățile reglementate rămân însă responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin.

De exemplu, entitățile care fac obiectul cerințelor de precauție privind clientela în temeiul regulamentului privind combaterea spălării de bani nu pot delega responsabilitatea pentru îndeplinirea acestor cerințe către furnizori externi de servicii.

FinTech prezintă, de asemenea, provocări, cum ar fi riscuri legate de spațiul cibernetic, aspecte privind protecția datelor, a consumatorilor și a investitorilor, precum și aspecte privind integritatea pieței. Regulamentul general privind Riple sau investiții în bitcoin datelor și directiva privind combaterea spălării banilor prevăd garanții fundamentale pentru protecția datelor cu caracter personal și a integrității sistemului financiar al UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

O piață financiară a UE bazată cum investesc în capitalul blockchain tehnologie necesită conformitate deplină cu aceste garanții fundamentale. Riscurile cibernetice subminează încrederea și reprezintă o amenințare la adresa stabilității sistemului financiar.

Încălcările de securitate periodice 8 evidențiază faptul că atacurile cibernetice sunt o sursă tot mai mare de îngrijorare. Astfel de atacuri ar trebui abordate într-o manieră decisivă pentru a preveni și a atenua eventualele consecințe negative pentru sectorul financiar și pentru clienții și consumatorii săi.

Este de o importanță capitală ca sectorul financiar să devină mai rezilient din punct de vedere cibernetic, pentru a asigura că acesta este bine protejat, că serviciile financiare sunt realizate în mod eficace și fără probleme în întreaga UE și că încrederea consumatorilor și a pieței sunt păstrate. Cadrele europene de reglementare și supraveghere ar trebui să le permită societăților comerciale care își desfășoară activitatea pe piața unică a UE să beneficieze de pe urma inovării financiare și să le ofere clienților lor produsele cele mai adecvate și accesibile.

Astfel de cadre ar trebui, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a investitorilor și să asigure totodată reziliența și integritatea sistemului financiar. Beneficiile inovării tehnologice au constituit deja punctul central al revizuirii Directivei privind cele mai bune opțiuni de software online de plată 9 și a directivei și regulamentului privind piețele instrumentelor financiare Inovarea tehnologică a condus la cum investesc în capitalul blockchain tipuri de active financiare, cum ar fi criptomonedele.

Astfel de criptomonede și tehnologia blockchain care stă la baza acestora sunt promițătoare pentru piețele și infrastructurile financiare. Utilizarea lor prezintă, de asemenea, riscuri, fapt ilustrat de puternica volatilitate a criptomonedelor, de frauda și deficiențele și vulnerabilitățile operaționale în ceea ce privește schimburile de criptomonede. La nivelul UE s-au luat deja măsuri pentru a aborda unele riscuri specifice. Amenințarea și vulnerabilitatea monedelor virtuale și spălarea de bani și finanțarea terorismului au fost evaluate ca fiind semnificative spre foarte semnificative în raportul Comisiei referitor la evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului În decembrielegiuitorii europeni au convenit să extindă domeniul de cum investesc în capitalul blockchain a Directivei privind combaterea spălării banilor 12 pentru a include schimburile de monede virtuale și furnizorii de portofele digitale.

Autoritățile europene de supraveghere AES au emis avertismente cu privire la mediul de piață speculativ pentru monedele virtuale și la alte riscuri asociate cu criptomonedele Toate avertismentele indică faptul că investiția în criptomonede prezintă un risc ridicat și că investitorii pot suporta pierderi substanțiale ca urmare a volatilității acestora, dar și din cauza lipsei de transparență și de integritate a pieței și a deficiențelor operaționale, precum și a vulnerabilităților în ceea ce privește serviciile de criptomonedă și locurile de tranzacționare.

În cadrul inițiativei sale recente de revizuire a cadrului european de supraveghere 14Comisia a propus ca autoritățile europene de supraveghere să aibă în vedere în mod sistematic FinTech în toate activitățile lor. Regulamentul general privind protecția datelor RGPDcare va intra în vigoare în maieste, de asemenea, de o importanță crucială pentru utilizarea corectă a serviciilor financiare inovatoare bazate pe date 15la fel ca propunerea de regulament privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE 16care urmărește să asigure faptul că datele fără caracter personal pot circula liber pe piața unică.

În plus, recunoașterea transfrontalieră a mijloacelor electronice de identificare prevăzută în Regulamentul eIDAS va oferi garanții și va diminua riscurile prezentate de tehnologiile emergente, facilitând în același timp îndeplinirea cerințelor de precauție privind clientela pentru combaterea spălării banilor, precum și o autentificare solidă a părților într-un mediu digital.

firma de criptoinvestitii opțiune binară robo bot

FinTech este un domeniu prioritar și la nivel internațional, de exemplu pentru G Comisia contribuie la discuțiile de politică din cadrul Consiliului pentru stabilitate financiară și al altor forumuri internaționale. Un număr tot mai mare de jurisdicții au elaborat cadre de reglementare și supraveghere pentru a răspunde anumitor forme de inovare FinTech.

În afara Europei, autoritățile de reglementare s-au concentrat în special pe instrumente și servicii de plată și pe forme alternative de finanțare, cum ar fi finanțarea participativă și creditarea de la persoană la persoană.

Investiții în criptomonedă datorită diligenței

Comisia își propune să răspundă apelurilor lansate atât de Parlamentul European 17cât și de Consiliul European 18 pentru un cadru de reglementare mai orientat spre viitor, care să cuprindă digitalizarea și să creeze un mediu în care produsele și soluțiile FinTech inovatoare să poată fi lansate rapid în întreaga UE pentru a beneficia de pe urma economiilor de scară ale pieței unice, fără a compromite stabilitatea financiară sau protecția consumatorilor și a investitorilor. Pe baza concluziilor consultării publice 19 din perioada martie-iunie și luând în considerare inițiativele deja prezentate, Comisia consideră că necesitatea unei ample măsuri sau a unor reforme legislative sau de reglementare la nivelul UE în această etapă este limitată.

Cu toate acestea, o serie de inițiative specifice care vizează acceptarea de către UE a digitalizării sectorului financiar sunt justificate. Luarea măsurilor necesare pentru ca modelele de afaceri inovatoare să dobândească o dimensiune europeană 1. Luarea măsurilor necesare pentru ca modelele de afaceri inovatoare să se dezvolte la o scară mai mare în întreaga UE prin intermediul unor cerințe clare și coerente de acordare a licențelor În sectorul financiar, societățile sunt autorizate și supravegheate pe baza activităților, serviciilor sau produselor lor, cum investesc în capitalul blockchain dacă acestea utilizează sau nu mijloace tradiționale sau inovatoare pentru a furniza serviciile respective.

În funcție de serviciile și produsele oferite, societățile pot fi autorizate și reglementate în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, sau pot să nu facă obiectul niciunei reglementări specifice serviciilor financiare. Cerințele de autorizare permit supravegherea eficace a furnizorilor de servicii pentru a asigura stabilitatea, integritatea și echitatea piețelor.

Acestea asigură, de asemenea, protecția consumatorilor și a investitorilor. În același timp, condițiile uniforme de funcționare le permit societăților de servicii financiare din UE care sunt autorizate și supravegheate în mod corespunzător de statul lor membru de origine să beneficieze de un pașaport european. Pașaportul le oferă acestor societăți posibilitatea de a-și furniza serviciile în toate celelalte cum investesc în capitalul blockchain membre, precum și de a se extinde pe întregul teritoriu al pieței unice a UE.

Respondenții la consultarea privind FinTech au considerat că majoritatea modelelor de afaceri inovatoare ar putea funcționa în cadrul normelor actuale ale UE, având în vedere faptul că prin cadrul legislativ al UE se oferă posibilitatea aplicării principiului proporționalității în procesul de autorizare.

Cu toate acestea, autoritățile de supraveghere pot adopta abordări diferite în ceea ce privește identificarea cadrului legislativ aplicabil al UE și aplicarea principiului proporționalității atunci când acordă licențe pentru modele de afaceri inovatoare Autoritatea Bancară Europeană a identificat diferențele în ceea ce privește regimurile de autorizare și înregistrare 21 ca fiind un domeniu care necesită o atenție sporită.

EIOPA a observat tendințe similare Noile servicii financiare nu sunt întotdeauna pe deplin conforme cu cadrul de reglementare existent al UE; acest lucru este valabil în ceea ce privește activitățile de finanțare participativă și de la persoană la persoană pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile în curs de extindere.

Un număr mare de respondenți la consultarea FinTech au evidențiat faptul că activitățile de finanțare participativă bazate pe investiții și pe împrumuturi sau pe multicreditare ar beneficia de pe urma unui cadru de reglementare al UE solid și proporțional.

Lipsa unui cadru UE comun împiedică, de asemenea, capacitatea furnizorilor de finanțare participativă de a se dezvolta în cadrul pieței unice, în special din cauza abordărilor divergente în materie de supraveghere și reglementare națională.

Cadrul UE propus în prezentul plan de acțiune va oferi o procedură europeană de pașaport cuprinzătoare cum investesc în capitalul blockchain entitățile de pe piață care decid să funcționeze în calitate de furnizori europeni de servicii de finanțare participativă ECSP. Acest cadru va oferi stimulente pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă pentru ca aceștia să se dezvolte, asigurând, în același timp, protecție adecvată pentru investitori și pentru proprietarii de proiect.

Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a identifica cerințele divergente privind acordarea de licențe care afectează întreprinderile FinTech. Acțiunile ulterioare ar putea include: ·clarificarea cadrului legislativ al UE aplicabil în ceea ce privește serviciile; ·evaluarea necesității unui cadru UE care să cuprindă noile modele de afaceri inovatoare; precum și ·furnizarea de orientări pentru autoritățile naționale de supraveghere în vederea asigurării unei mai mari convergențe între regimurile naționale de reglementare.

Deși astfel de vânzări de token pot constitui modalități noi și inovatoare de mobilizare cum investesc în capitalul blockchain capitalului pentru întreprinderi, acestea pot prezenta, de asemenea, riscuri evidente pentru investitori. Investițiile speculative în criptomonede și tokenurile ICO expun investitorii la un risc de piață semnificativ, la fraudă și la riscuri legate de securitatea cibernetică, apărute de pe urma schimburilor și a furnizorilor de servicii care le permit investitorilor să achiziționeze, să dețină sau să comercializeze criptomonede și tokenuri.

În noiembrieAutoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe ESMA a emis două declarații 24 pentru a informa investitorii cu privire la eventualele riscuri reprezentate de anumite oferte inițiale cum investesc în capitalul blockchain monede și pentru a le reaminti societăților implicate în astfel de oferte că aceste cum investesc în capitalul blockchain pot intra sub incidența legislației UE existente, în funcție de puterea monedei opțiunilor binare și caracteristicile precise ale acestora.

Cripto CFD versus Crypto Exchange. Află care sunt cele mai avantajoase metode a investi în

Autoritățile din UE și din întreaga lume evaluează ofertele inițiale de monede și reglementarea care poate fi aplicabilă acestora, iar China și Coreea de Sud le-au interzis. Creșterea rapidă a prețurilor și volatilitatea criptomonedelor din ultimele luni impun o mai bună înțelegere a riscurilor și a oportunităților asociate utilizării acestora, precum și o mai bună înțelegere a aplicabilității reglementării UE.

Cu toate acestea, criptomonedele și tokenurile pot, de asemenea, să eludeze cum investesc în capitalul blockchain, precum și transparența, guvernanța și obiectivele de protecție a investitorilor urmărite de reglementare. În februarieîn urma unei cereri formulate de Comisia Europeană, cele trei autorități europene de supraveghere AES au publicat un avertisment comun pentru investitori și utilizatori cu privire la riscurile asociate achiziționării de criptomonede De asemenea, modificările aduse celei de a 4-a directive privind combaterea spălării banilor, cu privire la care Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord în decembrievor reduce anonimatul și vor spori trasabilitatea tranzacțiilor prin solicitarea ca schimburile de criptomonede și furnizorii de portofele digitale în Uniunea Europeană să realizeze identificarea clienților și să exercite diligența necesară due diligence.

Este necesară o evaluare a caracterului adecvat al cadrului actual de reglementare al UE în ceea ce privește ofertele inițiale de monede și criptomonedele într-un context general. Pe de o parte, obiectivul ar trebui să fie cel de a se asigura că întreprinderile, investitorii și consumatorii din UE pot beneficia de această inovație tehnică într-un cadru transparent și echitabil, pentru a face din Europa un actor principal în ceea ce privește dezvoltarea de noi modalități de finanțare rapidă a întreprinderilor în curs de dezvoltare.

Pe de altă comerciant de criptomonede alex johnson, eventualele riscuri legate de stabilitatea financiară, integritatea pieței, protecția investitorilor și a consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal și cele legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului ar trebui abordate în mod corespunzător.

Întrucât criptomonedele sunt un fenomen mondial, coordonarea și coerența la nivel internațional, de exemplu în cadrul G20, al Consiliului pentru Stabilitate Financiară CSF și al organismelor internaționale de stabilire a standardelor financiare, vor fi esențiale.

Comisia va colabora cu autoritățile de supraveghere, cu autoritățile de reglementare, cu sectorul și societatea civilă, atât în cadrul UE, cât și cu partenerii la nivel internațional, pentru a stabili orice altă măsură adecvată.

cum să investești în bitcoin kuweit cele mai bune programe gratuite de a face bani

Caseta 1 1. Împreună cu prezenta comunicare, Comisia prezintă o propunere pentru un regulament UE privind furnizorii de servicii de finanțare participativă bazată pe investiții și împrumuturi ECSP pentru întreprinderi. Scopul propunerii este de a asigura un cadru de reglementare adecvat și proporțional care să permită platformelor de finanțare participativă care doresc să desfășoare activități transfrontaliere să facă acest lucru utilizând o procedură de pașaport cuprinzătoare, sub supraveghere unificată.

Comisia invită autoritățile europene de supraveghere ca, până în primul trimestru al anuluisă realizeze o trecere în revistă a actualelor abordări de autorizare și de acordare a licențelor pentru modele de afaceri inovatoare FinTech.

roboți care tranzacționează brokeri interactivi revizuirea instrumentelor de tranzacționare cu opțiuni

În special, acestea ar trebui să analizeze modul în care sunt aplicate de către autoritățile naționale proporționalitatea și flexibilitatea în legislația din domeniul serviciilor financiare. După caz, autoritățile europene de supraveghere ar trebui să emită orientări privind abordările și procedurile sau să îi prezinte Comisiei recomandări cu privire la necesitatea de a se adapta legislația UE din domeniul serviciilor financiare.

În decursul anuluiComisia va monitoriza în continuare evoluțiile în materie de criptomonede și oferte inițiale de monede împreună cu autoritățile europene de supraveghere, Banca Centrală Europeană și Comitetul pentru servicii financiare, precum și cu alte organisme internaționale de stabilire a standardelor Pe baza evaluării riscurilor, a oportunităților și a caracterului adecvat al cadrului de reglementare aplicabil, Comisia va evalua dacă sunt sau nu necesare acțiuni de reglementare la nivelul UE.

Creșterea concurenței și a cooperării dintre actorii de pe piață prin intermediul unor standarde comune și al unor soluții interoperabile Producerea și furnizarea de servicii financiare necesită cooperare și interacțiune între diferiții operatori din lanțul valoric.

O piață FinTech la nivelul întregii UE nu își va atinge potențialul maxim fără elaborarea unor standarde deschise, care să sporească interoperabilitatea și concurența și să simplifice schimbul de informații și accesul la date între actorii de pe piață.

tranzacționarea împotriva bitcoin în timpul scăderilor modalități simple de a câștiga bani online pentru copiii de 14 ani

Există diferite moduri de punere în aplicare a interoperabilității. Societățile sau furnizorii de tehnologie pot dezvolta interfețe ad hoc, la care alte părți trebuie să se adapteze. O altă abordare constă în ajungerea la un consens cu privire la standardele de interoperabilitate pentru întreaga piață, reducându-se astfel eforturile necesare din partea furnizorilor de servicii pentru efectuarea schimbului de date folosind platforme diferite.

Procesele de standardizare ar trebui să se bazeze pe principiile deschiderii, transparenței și consensului, în conformitate cu Regulamentul UE nr. Pentru ca standardele să fie favorabile concurenței, ar trebui ca participarea să nu fie restricționată, iar procedura de adoptare a standardului ar trebui să fie transparentă, permițându-le părților interesate să se informeze efectiv cu privire la activitatea de standardizare.

Accesul efectiv la standard ar trebui să fie acordat în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii. Majoritatea respondenților la consultarea FinTech au subliniat că este prioritar să se elaboreze standarde, să se promoveze adoptarea acestora și să se asigure interoperabilitatea între sisteme. Abordarea preferată va fi condusă de către actorii din sector și participanții pe piață, elaborându-se standarde la nivel mondial, în loc de standarde locale sau regionale. Directiva revizuită privind serviciile de cum investesc în capitalul blockchain, în vigoare din ianuarieconstituie un test interesant: băncile sunt obligate să deschidă canale de comunicare adecvate pentru ca societățile FinTech să își ofere serviciile pe baza accesului la conturile de plăți.

Dezvoltarea unor interfețe standardizate de programare a aplicațiilor ar crea condiții de concurență echitabile pentru a permite apariția de servicii noi și îmbunătățite într-un mediu cu adevărat deschis, menținând, în același timp, standarde ridicate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și protecția consumatorilor. Caseta 2 1. Comisia va contribui la dezvoltarea unor abordări mai coordonate în ceea ce privește standardele pentru FinTech până în al patrulea trimestru al anuluiprin colaborarea și conlucrarea cu organisme importante de stabilire a standardelor, cum ar fi Comitetul European de Standardizare CEN și Organizația Internațională de Standardizare, inclusiv în domeniul blockchain.

Comisia încurajează și va sprijini eforturile comune ale actorilor de pe piață în vederea elaborării, până la mijlocul anuluia unor interfețe standardizate de programare a aplicațiilor, care sunt în conformitate cu Directiva privind serviciile de plată și cu Regulamentul general privind protecția datelor, ca bază pentru un ecosistem european bancar deschis care acoperă conturile de plată și alte tipuri de conturi.

Cel mai bun crypto icos pentru a investi

Facilitarea apariției unor modele de afaceri inovatoare în întreaga UE prin intermediul facilitatorilor de inovare Societățile inovatoare aduc noi produse pe piață sau pun la dispoziție modalități de a oferi servicii de renume sub forme inovatoare sau la prețuri mai competitive. Inovatorii trebuie să fie în măsură să își extindă serviciile pentru a cuprinde un număr cât mai mare de utilizatori, mobilizând economiile de scară.

Pentru a beneficia pe deplin de piața unică, inovatorii ar trebui să poată utiliza un pașaport european. Pentru aceasta este necesar să se respecte cerințe de reglementare care pot fi greu de îndeplinit. Acest lucru este valabil, în special, pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele care utilizează tehnologii sau modele inovatoare care pot fi diferite de practicile standard în vigoare la momentul adoptării normelor.

Abordările și tehnologiile inovatoare pun, de asemenea, probleme autorităților de supraveghere financiară atunci când acestea iau decizia de a autoriza sau nu o întreprindere sau o activitate și când stabilesc modul în care să își îndeplinească obligațiile de supraveghere.

Răspunsurile la consultarea publică organizată de Comisie sugerează că există o dorință puternică în rândul autorităților de supraveghere de a înțelege mai bine tendințele recente în materie de FinTech și de a consolida legăturile cu întreprinderile și cu alți furnizori de tehnologie.

  • In care merita sa investesti criptocurrency Care sunt criptomonedele în care merită să investești în ?
  • Opțiuni binare cu cherry xia
  • Tranzacționarea criptomonedelor - Cum să investești în Bitcoin și alte active digitale | XTB
  • Oamenii au pierdut bani investind în criptomonede
  • Cont bitcoin În special pentru investitorii de retail, acum este prima alegere pentru 1 uncie lingouri de argint monede.
  • Volumul tranzacționării bitcoin zilnic
  • Investiți în Bitcoin este convenabil? Consilul e Ghid

Acest lucru le permite unor astfel de întreprinderi să obțină un acces mai rapid pe piață și să înțeleagă mai bine normele și așteptările în materie de supraveghere. Facilitatorii pot, de asemenea, să ofere îndrumare instituțiilor financiare stabilite. Din perspectiva autorităților de supraveghere, astfel de abordări constituie o sursă importantă de informații, ajutându-le să dobândească o mai bună înțelegere a modelelor de afaceri inovatoare și a evoluțiilor pieței într-un stadiu incipient.

Spațiile de testare în materie de reglementare duc mai departe ideea centrelor de inovare, prin crearea unui mediu în care supravegherea este adaptată pentru întreprinderile sau serviciile inovatoare. Autoritățile naționale competente trebuie să aplice legislația UE relevantă în domeniul serviciilor financiare. Cu toate acestea, normele în materie includ o marjă de apreciere în ceea ce privește aplicarea principiilor proporționalității și flexibilității care sunt integrate în aceste norme.

Acest lucru poate fi deosebit de util în contextul inovării tehnologice. Abordarea privind spațiul de testare a fost sprijinită de respondenții din sector la consultarea publică. Autoritățile naționale au exprimat puncte de vedere diferite: unele autorități de supraveghere consideră că astfel de inițiative nu fac parte din mandatul lor; în schimb, autoritățile de supraveghere care cum investesc în capitalul blockchain deschise la ideea spațiilor de testare consideră că celelalte autorități ar trebui să adopte inițiative similare.

O abordare coerentă în rândul autorităților de supraveghere ar favoriza introducerea inovării pe întreaga piață unică a UE. Comisia ar considera binevenite și alte eforturi în vederea identificării celor mai bune practici din întreaga UE și a instituirii de principii și criterii comune pentru centrele de inovare și spațiile de testare în materie de reglementare. Alte acțiuni ulterioare ar putea include promovarea înființării de centre de inovare în toate statele cum investesc în capitalul blockchain și coordonarea activităților lor.

tranzacționare gratuită cu criptomonede ddash care perioadă de lungă pentru tranzacționarea bitcoins

Acest lucru ar putea conduce la luarea în considerare a unui cadru UE de experimentare pentru adoptarea noilor tehnologii și adaptarea la acestea. Caseta 3 1. Pornind de la lucrările recente efectuate de autoritățile europene de supraveghere în vederea identificării facilitatorilor FinTech instituiți de către autoritățile naționale de supraveghere, Comisia invită autoritățile europene de supraveghere să realizeze o analiză aprofundată și să identifice cele mai bune practici până în al patrulea trimestru al anului și, după caz, să emită orientări privind facilitatorii respectivi.

Comisia invită autoritățile competente de la nivelul statelor membre și de la nivel UE să ia inițiative pentru facilitarea inovării pe baza acestor bune practici și invită autoritățile europene de supraveghere să faciliteze cooperarea dintre autoritățile de supraveghere, inclusiv coordonarea și diseminarea de informații privind tehnologiile inovatoare, înființarea și funcționarea centrelor de inovare și a spațiilor de testare în materie de reglementare, precum și coerența practicilor de supraveghere.

Pe baza activităților desfășurate de autoritățile europene de supraveghere, Comisia va prezenta un raport cu cele mai bune practici pentru spațiile de testare în materie de reglementare până în primul trimestru al anului Sprijinirea asimilării inovării tehnologice în sectorul financiar 2. Revizuirea caracterului adecvat al normelor noastre și asigurarea de garanții pentru noile tehnologii în sectorul financiar Neutralitatea tehnologică este unul dintre principiile de bază ale politicilor Comisiei.

Cu toate acestea, este posibil ca, în practică, normele UE care datează dinainte de apariția tehnologiilor inovatoare să nu fie întotdeauna neutre din punct de vedere tehnologic față de astfel de inovații. Respondenții la consultarea publică au indicat, de exemplu, cerințe sau preferințe pentru prezentările de informații pe suport de hârtie, sau necesitatea unei prezențe fizice.

Lipsa unor procese clare și armonizate pentru identificarea consumatorilor și a întreprinderilor în mediul online, cu respectarea deplină a cadrului de combatere a spălării banilor și a normelor privind protecția datelor, au fost considerate, de asemenea, o provocare pentru soluțiile FinTech.

În aceeași ordine de idei, respondenții au exprimat preocupări cu privire la faptul că investițiile în software sunt mai puțin atractive în temeiul actualelor norme prudențiale pentru bănci, în cazul cărora investițiile în software realizate de băncile din UE trebuie să fie deduse din capitalul lor reglementat, spre deosebire de tratamentul mai favorabil de care beneficiază băncile din Statele Unite.

Comisia a examinat deja unele dintre aceste aspecte. În planul de acțiune privind serviciile financiare de consum 28Comisia și-a anunțat intenția de a facilita acceptarea transfrontalieră a identificării electronice și a proceselor de cunoaștere a clienților de la distanță.

Obiectivul este de a permite băncilor să identifice consumatorii în mod digital, în conformitate cu orice cerințe de combatere a spălării de bani și de protecție a datelor, prin utilizarea pe deplin a instrumentelor de identificare și autentificare electronică prevăzute în Regulamentul eIDAS.

Pentru a facilita utilizarea identificării și autentificării electronice, Comisia a înființat 29 un grup specific de experți privind identificarea electronică și procesele de cunoaștere a clienților de la distanță.

Utilizarea tehnologiilor disruptive, cum ar fi tehnologia registrelor distribuite și inteligența artificială, pot prezenta provocări suplimentare în materie de reglementare. Ar trebui să fie abordate cerințele privind prezentările de informații pe suport de hârtie. În răspunsurile la consultarea publică s-a exprimat temerea că utilizarea unor cum investesc în capitalul blockchain de tehnologii poate fi împiedicată sau limitată de normele existente, de exemplu în următoarele moduri: ·aplicațiile bazate pe blockchain pot ridica probleme de competență cu privire la legislația aplicabilă și cu privire la răspundere; ·valabilitatea juridică și caracterul executoriu al contractelor inteligente ar putea necesita clarificare; ·există incertitudini referitoare la statutul juridic al ofertelor inițiale de monede și la normele care le sunt aplicabile, astfel cum s-a arătat deja la punctul 1.

În același timp, este necesar să se asigure că stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și a investitorilor, cerințele privind combaterea spălării banilor și aplicarea legii sunt respectate. Caseta 4 Comisia va institui un grup de experți pentru a evalua, până în al doilea trimestru al anuluidacă există sau nu obstacole de reglementare nejustificate cum investesc în capitalul blockchain calea inovării financiare în cadrul de reglementare a serviciilor financiare.

Înlăturarea obstacolelor din calea serviciilor cloud Tehnologia de tip cloud computing poate spori eficiența infrastructurii digitale care stă la baza serviciilor financiare. Externalizarea prelucrării datelor și a capacității de stocare către furnizorii de servicii cloud reduce costul de găzduire, infrastructură și software pentru întreprinderi și poate contribui la eficientizarea cheltuielilor aferente domeniului informatic.

În același timp, aceasta poate asigura o mai mare performanță, flexibilitate și adaptabilitate. Întreprinderile reglementate care externalizează activități către un furnizor de servicii cloud trebuie să respecte toate cerințele legale de exemplu, în ceea ce privește buna gestionare a riscurilor, protecția datelor și supravegherea adecvată de către autoritățile de supraveghere.